Algemene Ledenvergadering maandag 18 november 2019

Datum: 
18 november 2019 - 20:00

Het bestuur van sv Oranje Wit heeft het genoegen u als lid uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2018 van sv Oranje Wit op maandag 18 november 2019 om 20.00 uur in de voetbalkantine van sv Oranje Wit.

De agenda van deze ledenvergadering:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling notulen: 
  1. Algemene Ledenvergadering 12 november 2018
  2. Extra Ledenvergadering 26 juni 2019
 4. Jaarverslag 2018/2019 secretaris
 5. Financieel jaarverslag 2018/2019 penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen jaarstukken en decharge bestuur

PAUZE

 1. Benoeming kascommissie verenigingsjaar 2019/2020
 2. Aftredende bestuursleden, nieuw te benoemen bestuursleden

Bestuursvoorstel:

 • Aftredend en herkiesbaar: Ronald Groesbeek, bestuurslid voetbal
 • Aftredend per 31-12-2019 en niet herkiesbaar: Ad van Ballegooijen, bestuurslid tennis, Jan Ponte, bestuurslid tennis

Op grond van artikel 12 van de statuten hebben leden de mogelijkheid om kandidaten voor het bestuurslidmaatschap voor te dragen. Deze kandidatuur dient ondersteund te worden door tenminste drie leden en schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de secretaris voor aanvang van de algemene ledenvergadering.

 1. Bestuursmededelingen
 2. Verkiezing lid van het jaar
 3. Vaststellen Huishoudelijk Reglement
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Ik hoop u op de komende ledenvergadering te mogen begroeten.

Hoogachtend,

 

Peter Piepers

Secretaris sv Oranje Wit