Extra Algemene Ledenvergadering sv Oranje Wit

Datum: 
26 juni 2019 - 20:00

Het bestuur van sv Oranje Wit heeft het genoegen u als lid uit te nodigen voor de Extra Algemene Ledenvergadering 2019 van sv Oranje Wit op woensdag 26 juni 2019 om 20.00 uur in de voetbalkantine van sv Oranje Wit.

De agenda van deze extra ledenvergadering:

 1. Opening met overdenking door vertrouwenspersoon Jasper van Schaik
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen bestuur
 4. Benoemen bestuursleden ter vervanging van tussentijds afgetreden bestuursleden

Tussentijds afgetreden:

 • René Groesbeek, penningmeester

Bestuursvoorstel te benoemen bestuursleden:

 • Martijn de Haas, gezamenlijk penningmeester
 • Erik van Heusden, gezamenlijk penningmeester

Op grond van artikel 12 van de statuten hebben leden de mogelijkheid om kandidaten voor het bestuurslidmaatschap voor te dragen. Deze kandidatuur dient ondersteund te worden door tenminste drie leden en schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de secretaris voor aanvang van de extra algemene ledenvergadering.

 1. Verslag kascommissie m.b.t. financieel jaarverslag 2017/2018
 2. Toelichting begroting 2019/2020 en prognose 2018/2019
 3. Goedkeuring begroting 2019/2020
 4. Toelichting voorstel voor financiering verduurzaming accommodatie (De Groene Club)
 5. Goedkeuring voorstel voor financiering verduurzaming accommodatie
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

 

Ik hoop u op de komende ledenvergadering te mogen begroeten.

Hoogachtend,

Peter Piepers

Secretaris sv Oranje Wit