Financiën in Corona-jaar

In deze tijden is geld maar een relatief begrip. Gezondheid is vele malen belangrijker en wellicht maak je je zorgen om naaste familieleden die eenzaam of ziek zijn. Als verenigingsmensen missen we het samenzijn met biljart-, tennis- of voetbalvrienden. We missen onze sport, onze vrijwilligerstaken, het toejuichen van onze kinderen langs de lijn en het supporten van ons 1e elftal. Kortom, we missen onze club! Ook op financieel gebied worden we als club geraakt. Een uiteenzetting van de belangrijkste gevolgen van deze crisis.

Huidige financiële situatie

 • Een belangrijke pijler van onze inkomsten is de wekelijkse kantine-omzet. In deze periode (maart tot en met juni) behalen we normaliter de meeste omzet. Door de sluiting van de kantine is er dit jaar helemaal geen omzet behaald in deze periode. Daar tegenover staat uiteraard dat we geen inkopen hoefden te doen, maar dan nog lopen we een heel groot deel van onze inkomsten mis. De overheid heeft ons in staat gesteld om een tegemoetkoming van 4.000 euro aan te vragen; dat hebben we uiteraard gedaan en hebben we inmiddels ook ontvangen.
   
 • Onze betaalde vrijwilligers, trainers en begeleiders van de selectie(jeugd-)teams, zijn bereid gevonden om afstand te doen van de overeengekomen maandelijkse vergoeding. Feitelijk heeft er ook geen prestatie tegenover gestaan, dus was er ook geen reden voor een vergoeding. Toch zijn wij blij en trots dat zij hier zelf ook geen aanspraak op wilden maken. Nu de trainingen weer zijn gestart, wordt een vergoeding naar rato van inzet betaald.
   
 • De maandelijkse vaste lasten (onder andere onderhoud, afschrijvingen, huur, gas/water/elektra, belastingen, verzekeringen) lopen uiteraard wel door. Daarbij zijn we afhankelijk van de contributie-inkomsten van onze leden. Gelukkig hebben we vrijwel geen verzoeken voor restitutie ontvangen. We horen ook dat veel leden het logisch vinden dat de contributie omwille van de vaste lasten gewoon geïnd moet worden. We willen onze leden hiervoor nadrukkelijk danken. 
   
 • Vanuit de gemeente is informeel een restitutie van 2 maanden huur voor het gebruik van de sportvelden toegezegd, echter wachten en hopen we op een definitieve toezegging.
   
 • Tot slot willen we onze sponsoren hartelijk danken voor hun sponsoring dit jaar. Een aantal maanden hebben er geen sponsoruitingen plaatsgevonden dan wel heeft niemand deze uitingen kunnen waarnemen. Ook vanuit onze sponsoren zijn geen verzoeken gekomen voor aangepaste regelingen, terwijl we weten van enkele sponsoren dat het zakelijk niet voor de wind gaat als gevolg van deze crisis. Dat maakt het nog meer waardevol dat zij onze club blijven steunen.

Ook wanneer we na de zomervakantie weer volledig in bedrijf kunnen zijn, zal Oranje Wit de financiële gevolgen van deze crisis voelen. We hebben bijvoorbeeld afspraken met leveranciers gericht op behaalde omzet. Op het moment dat we deze omzet niet realiseren, missen we een bedrag aan korting in het volgende jaar. Daar zullen we in dit jaar al rekening mee moeten houden.

Financieel staat de club er gezond voor. We hebben, met dank aan de eerder genoemde opofferingen van vrijwilligers, loyaliteit van onze leden en sponsoren, tegemoetkomingen vanuit de overheid en gemeente en een gezonde begroting, de ruimte om deze financiële klappen te verwerken. We sturen op een nihil resultaat, waarbij we kunnen reserveren voor de verwachte financiële tegenvallers in het komend seizoen en verwachte onderhoudskosten. Ook kunnen we gelukkig goed onze betalingsverplichtingen nakomen.

Enkele al eerder ingecalculeerde investeringen zijn inmiddels uitgevoerd.  Zo moesten de huidige kassa’s in de voetbalkantine worden vervangen, zijn de douchebakken in de kleedkamers vernieuwd en worden nog dit seizoen enkele nieuwe dug-outs geplaatst.

Begroting 2020-2021

In de maanden voorafgaande aan de Coronacrisis hebben we met de vertegenwoordigers van de diverse Oranje Wit-afdelingen gesproken over de financiële ruimte die zij nodig achten voor de uitvoering van de activiteiten. Dit heeft geleid tot een conceptbegroting die best ambitieus is. We willen het komende jaar verder investeren in onze voetbaltak, van de jeugd tot en met het 1e elftal, zowel recreatief als prestatief. Het voetbalbestuur heeft wensen geuit die we graag willen faciliteren. Ook het onderhoud aan onze accommodatie vraagt extra geld. Met het tennisbestuur zijn we tot een mooie deelbegroting gekomen om ook het tenniscomplex te onderhouden en de jaarlijkse toernooien en competitie te faciliteren.  Maar nu zitten we ook financieel gezien in een periode met een aantal onzekerheden en de vraag is in welke mate de huidige conceptbegroting realiseerbaar is in het komend seizoen. Om deze reden willen we de begroting pas vaststellen in september, in plaats van juni. Uitgangspunt is dat we met gepaste zuinigheid verantwoord omgaan met de door onze leden betaalde contributie en de inkomsten vanuit onze sponsoren.