Huishoudelijk Reglement voetbalafdeling sv Oranje Wit

Conform artikel 21 van de statuten van Sportvereniging Oranje Wit kan de algemene vergadering een huishoudelijk reglement vaststellen voor ieder van de afzonderlijke takken van sport. Wijziging van de huishoudelijke reglementen geschiedt bij besluit van de algemene vergadering. De huishoudelijke reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die gaan dwingend recht bevat, noch met de statuten. Er wordt momenteel gewerkt aan een huishoudelijk reglement voor de gehele sv. Voor voetbal wordt nu ook een huishoudelijk reglement opgesteld in fasen. Voor de voetbal geldt op dit moment het onderstaande reglement.

1. Aangaan lidmaatschap

Een lidmaatschap wordt voor het hele seizoen aangegaan. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Het advies is zich te melden op het sportpark om e.e.a. met het desbetreffende bestuurslid of de wedstrijdsecretaris vooraf door te spreken.
Voor mini’s en pupillen (5 t/m 12 jaar): bij voorkeur op zaterdag voor 12.00 uur.
Voor junioren (13 t/m 18 jaar) en senioren: bij voorkeur op zaterdag na 12.00 uur.
Door lidmaatschap bij Sportvereniging Oranje Wit ben je automatisch lid van de KNVB.
Je wordt lid van Oranje Wit door je formeel aan te melden en hiervoor een inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren.
Via de e-mail kan er informatie worden opgevraagd. Klik hier voor pupillen of hier voor junioren.

2. Contributie

Alle spelende (alle categorieën) en rustende leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van de contributie.
De contributie kan jaarlijks worden aangepast met een verhoging van het dan geldende prijsindexcijfer van het CBS en zal worden afgerond op hele eurobedragen.
De contributie wordt jaarlijks betaald en wordt tussen 25 juli en 1 augustus geïnd.
Bij storneringen van de automatische incasso wordt verwacht dat de contributie binnen 2 weken wordt voldaan.
Bij betalingen via een factuur wordt verwacht dat de contributie binnen de geldende betalingstermijn (2 weken) wordt voldaan.
Indien de contributie niet is bijgeschreven op de rekening van de vereniging volgt een herinnering tot betaling. Wanneer de contributie na het verstrijken van de betalingstermijn van de herinnering nog steeds niet is bijgeschreven op de rekening van de vereniging wordt overgegaan tot schorsing van het lid. Het lid wordt daarbij uitgesloten van deelname aan trainingen en (competitie) wedstrijden. De vereniging behoudt zich tevens het recht voor om de vordering tot betaling over te dragen aan een incassobureau. Alle kosten die hieraan verbonden zijn, komen voor rekening van het betreffende lid. De schorsing houdt eveneens in dat het betreffende lid zich niet kan laten overschrijven naar een andere voetbalvereniging.
Een lid heeft de mogelijkheid zijn of haar contributie in 2 (halfjaarlijks; via bankoverschrijving) of 4 termijnen (kwartaal; via automatische incasso) te betalen. Hiertoe kan hij of zij een verzoek indienen bij de penningmeester via penningmeester@oranjewit.nl. Dit verzoek dient voor 10 juli van het betreffende seizoen kenbaar te worden gemaakt.
Indien een lid geen gebruik maakt van automatische incasso wordt een bedrag van € 10,- aan extra kosten in rekening gebracht, zijnde administratiekosten.

3. Boetes

Boetes als gevolg van gele en/of rode kaarten worden bij de betreffende leden in rekening gebracht. Het lid ontvangt hiervan een factuur van de penningmeester.

4.  Tussentijdse aanmelding lidmaatschap

Wanneer een lid niet het gehele jaar lid is, gelden de onderstaande bepalingen:

 • Aanmelden voor 1 september: gehele jaarcontributie verschuldigd
 • Aanmelden voor 1 oktober: 9 maanden contributie verschuldigd
 • Aanmelden voor 1 november: 8 maanden contributie verschuldigd
 • Aanmelden voor 1 december: 7 maanden contributie verschuldigd
 • Aanmelden voor 1 januari: 6 maanden contributie verschuldigd
 • Aanmelden voor 1 februari: 5 maanden contributie verschuldigd
 • Aanmelden voor 1 maart: 4 maanden contributie verschuldigd
 • Aanmelden voor 1 april: 3 maanden contributie verschuldigd

5. Opzegging lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk of bij voorkeur per e-mail voor 1 juli te gebeuren via de ledenadministratie van Sportvereniging Oranje Wit. Opzegging na 1 juli verplicht u contributie te betalen, gerelateerd aan de verplichting van Sportvereniging Oranje Wit aan de KNVB.

Schriftelijk opzeggen:
Ledenadministratie Sportvereniging Oranje Wit
Postbus 737
3300 AS Dordrecht
Per e-mail (bij voorkeur): ledenadministratie@oranjewit.nl

6. Tussentijdse opzegging lidmaatschap

Wanneer een lid gedurende het seizoen zijn of haar lidmaatschap opzegt, gelden de onderstaande bepalingen:

 • Opzeggen voor 1 juli: geen jaarcontributie verschuldigd
 • Opzeggen voor 1 oktober: 1 kwartaal contributie verschuldigd
 • Opzeggen voor 1 januari: 2 kwartalen contributie verschuldigd
 • Opzeggen na 1 januari: gehele jaarcontributie verschuldigd

7. Bijzondere bepalingen contributie

Leden van verdienste en ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Voor langdurig geblesseerden geldt dat vanaf het moment van blessure tot aanvang training deze leden enkel het tarief behorende bij het rustend lidmaatschap zijn verschuldigd. De leider/trainer van de betreffende speler verstrekt hierover info via penningmeester@oranjewit.nl.

Voor leden die gedurende het jaar te maken krijgen met een buitenlandse stage geldt dat zij vanaf het moment van aanvang stage tot het einde van de stage enkel het tarief behorende bij het rustend lidmaatschap zijn verschuldigd.

Bij leden die voetballen in selectieteams vanaf JO13 wordt een extra bedrag aan contributie geïnd (selectietoeslag). Deze is bestemd voor het gebruik van extra faciliteiten en voor vergoedingen van trainers.

8. Wijziging gegevens

Bij verhuizing dient je z.s.m. je nieuwe adresgegevens per e-mail door te geven aan ledenadministratie@oranjewit.nl. Beschik je over de wedstrijdzaken-app dan kun je zelf je adresgegevens wijzigen. De ledenadministratie ontvangt hiervan bericht in Sportlink.

Wijziging telefoonnummer
Bij verandering van telefoonnummer dien je z.s.m. je nieuwe telefoonnummer per e-mail door te geven aan ledenadministratie@oranjewit.nl. Beschik je over de wedstrijdzaken-app dan kun je zelf je telefoonnummer of GSM nummer wijzigen. De ledenadministratie ontvangt hiervan bericht in Sportlink.

Wijziging e-mail adres
Bij verandering van e-mail adres dien je z.s.m. het nieuwe e-mailadres door te geven aan ledenadministratie@oranjewit.nl.

9. Overschrijving van een andere vereniging naar Oranje Wit

Kom je van een andere vereniging naar Oranje Wit, dan dien je je eerst af te melden bij de vorige vereniging en krijg je een relatiecode mee. Hierna dien je bij Oranje Wit zorg te dragen voor de juiste en complete invulling van het inschrijfformulier. De ledenadministratie zorgt dan voor de juiste over- en inschrijving in Sportlink.

10. Overschrijving van Oranje Wit naar een andere vereniging

Bij een overgang naar een andere vereniging dien je je schriftelijk of per e-mail af te melden bij de ledenadministratie en ontvang je je relatiecode waarmee je je kunt aanmelden bij de nieuwe vereniging. Wanneer je nog (financiële) verplichtingen hebt kan Oranje Wit je overgang maximaal 3 jaar blokkeren.

11. Eigendom ter beschikking gestelde kleding

Indien er kleding of ander materiaal ter beschikking wordt gesteld, dan blijft deze eigendom van Sportvereniging Oranje Wit. Je dient goed voor de kleding te zorgen en deze aan het einde van het seizoen of eerder bij opzegging van het lidmaatschap in te leveren bij Sportvereniging Oranje Wit.

Indien de kleding of ander ingeleverd materiaal niet in zodanig staat is als mag worden verwacht dan dient aan Sportvereniging Oranje Wit een vergoeding te worden betaald die overeenkomt met de waarde die de kleding of ander materiaal zou hebben gehad als deze wel in de juist staat zou zijn ingeleverd.

12. Goedkeuring huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement voetbal is vastgesteld door de algemene ledenvergadering van Sportvereniging Oranje Wit op maandag 18 november 2019.

Meld je aan en blijf op de hoogte van Oranje Wit!
Contact
Accommodatie sv Oranje Wit
Sportpark Stadspolders
Nieuwe Noordpolderweg 1
3312 AD Dordrecht
Handige links
SponsorKliks