ALV woensdag 16 september

14 september 2020 - 20:25

Op woensdag 16 september 2020 vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging plaats. Het bestuur nodigt je/u hiervoor van harte uit.
 
De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de kantine van Oranje Wit. In verband met de coronarichtlijnen is aanmelden noodzakelijk. Dit kan door een mail te sturen naar secretariaat@oranjewit.nl.
 
Alle stukken die worden besproken liggen bij aanvang van de vergadering ter inzage op de tafels. De inbreng van onze leden is heel belangrijk voor de vereniging, dus graag tot ziens op 16 september 2020 in de kantine van Oranje Wit.
 Agenda ALV Oranje Wit 16 september 2020

 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 18 november 2019
 • Jaarverslag 2019/2020 secretaris
 • Financieel jaarverslag 2019/2020 penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Vaststellen jaarstukken 2019/2020 en decharge bestuur

 PAUZE 

 • Toelichting begroting 2020/2021
 • Goedkeuring begroting 2020/2021
 • Benoeming kascommissie verenigingsjaar 2020/2021
 • Aftredende bestuursleden, nieuw te benoemen bestuursleden:

Bestuursvoorstel
Aftredend conform rooster en niet herkiesbaar: Peter Piepers, secretaris
Te benoemen: Mark Zomer, bestuurslid tennis

Op grond van artikel 12 van de statuten hebben leden de mogelijkheid om kandidaten voor het bestuurslidmaatschap voor te dragen. Deze kandidatuur dient ondersteund te worden door tenminste drie leden en schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de secretaris voor aanvang van de algemene ledenvergadering. 

 • Bestuursmededelingen
 • Naar een rookvrije sportvereniging
 • Verkiezing lid van het jaar
 • Rondvraag
 • Sluiting